Subjekti inovativnega okolja 2020-2022 (SIO 2020-2022)

Regionalni center za razvoj d.o.o., Zagorje je bil s sklepom dne 11.12.2019 izbran kot izvajalec Programa SIO-RCR-2020-22 (Izvedba podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v letih 2020 in 2022) na območju Zasavske regije.

Namen projekta:

financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine, v okviru subjektov inovativnega okolja  (v nadaljevanju: SIO), ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij.

Cilj projekta:
 • povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
 • povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
Ciljne skupine:
 • inovativni potencialni podjetniki (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci);
 • nova in obstoječa inovativna podjetja »start up«;
Aktivnosti projekta: 
 • Promocijsko – motivacijski dogodki (A);
 • Informiranje in svetovanje (B);
 • Tematski dogodki (C);
 • Mentoriranje (D);
 • Svetovanje ekspertov (E);
 • Upravljanje in širitev portfelja ciljne skupine (F);
 • Dvig kompetenc SIO in povezovanje (G).
V okviru projekta izvajamo naslednje faze:

Faza 1: – podpora procesu poslovne ideje, v kateri ciljnim skupinam  pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve.

Faza 2: podpora rasti in razvoju start up podjetij – usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.

Trajanje projekta: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
Financiranje: 

Aktivnosti v okviru projekta SIO-RCR-2020-22 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/