Podporno okolje 2023 – 2025

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje od 2023 do 2025

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Storitve podpornega okolja bodo prispevale:

 • h krepitvi podjetniškega potenciala,
 • k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij vključno s socialnimi podjetji,
 • k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
 • k premagovanju ovir na podjetniški poti.

Cilji javnega razpisa so:

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
 • prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju rasti in razvoju podjetij.

S cilji javnega razpisa bo zasledovan:

 • kazalnik učinka povečanje števila »podjetij, ki so prejela podporo/podjetja z nefinančno podporo«.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja storitev in aktivnosti, ki so brezplačne za navedene ciljne skupine, preko izbranih podpornih institucij podjetniškega podpornega okolja (točk SPOT Svetovanje in inkubatorjev).

Storitve bodo obsegale programe za potencialne podjetnike in podjetja in sicer:

 • promocija podjetniške kulture:
  • informiranje in promocija,
  • dogodki promocije in informiranja
 • izvajanje celovitih podpornih storitev:
  • osnovno SPOT svetovanje,
  • dogodki podjetniškega usposabljanja,
  • podjetniško mentoriranje in
  • ekspertno svetovanje.
Trajanje projekta: od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2025

Financiranje: Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).  Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru » Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027«; Cilj politike 1: »Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT; prednostne naloge 1: »Inovacijska družba znanja«; Specifični cilj: RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).